Bert Anciaux en islamofobie : een bedreiging voor het vrije woord

Bert Anciaux, fractieleider van de sp.a in de Belgische Senaat, heeft met enkele collega’s een resolutie geschreven « betreffende de strijd tegen islamofobie ». Deze tekst kan leiden tot het inperken van de vrije meningsuiting in ons land en is koren op de molen van de fundamentalistische islamisten. Zij zijn het die deze term tot gemeengoed hebben gemaakt. Het is een onderdeel van hun strijd om het vrije woord wereldwijd in te perken. «Nuttige idioten» nemen de term islamofobie over, waarna de politieke islam een tweede offensief lanceert : blasfemie strafbaar maken. Een gevaarlijke helling, waar Anciaux en zijn mede-indienders zich nu op begeven. 

Waarschijnlijk is de eerbiedwaardige senator onzorgvuldig te werk gegaan, niet gehinderd door enig inzicht in de machtstrijd die wereldwijd gevoerd wordt om het vrije woord te beperken. Ik wil graag aannemen dat deze resolutie de beste bedoelingen heeft : de noodzakelijke strijd tegen discriminatie voeren. Zoals Anciaux dit hier aanpakt, is het contraproductief en gevaarlijk. Ziehier waarom.

In zijn Toelichting stapelt Anciaux de fouten op.

Het is de Iraanse ayatollah Khomeini die term islamofobie lanceert begin jaren tachtig van de vorige eeuw. De Britse NGO Runnymede Trust treedt hier op als «nuttige idioot». Khomeini wou al diegenen stigmatiseren die kritiek uitten op zijn theocratische, islamitische dictatuur. Handig zorgen de fundamentalistische islamisten er nu voor dat de betekenis van islamofobie verbreed wordt tot elke vorm van kritiek op de islam of nog tot «ongegronde vijandigheid te opzichte van de islam». Wie zal oordelen over die ongegronde vijandigheid ? Fundamentalistische ayatollahs, natuurlijk. De slag om de woordenschat hebben ze al gewonnen. 

«Fobie» betekent angst voor bepaalde dieren, voorwerpen of fenomenen. Met «islamofobie» krijgt fobie een ruimere betekenis : van «angst» verschuift de betekenis naar het afwijzen van elke kritische noot over de islam of naar ongegronde vijandigheid ten aanzien van deze religie. Nu, vandaag kan men mensen die kritiek of zgn. ongegronde vijandigheid durven te uiten op de islam moeilijk als angsthazen aanwijzen. Wij weten ondertussen wat mensen kan overkomen die van islamofobie beschuldigd worden : Salman Rushdie, auteur van De Duivelsverzen, slachtoffer van een fatwa uitgesproken door diezelfde Khomeini die met de term islamofobie kwam aandraven. Hitoshi Igarashi, zijn Japanse vertaler, die een aanslag niet overleefde; de Italiaanse vertaler en de Noorse uitgever gelukkig wel. De Deense cartoonisten, ook beschuldigd van islamofobie door dezelfde fundamentalistische islamisten. Anciaux zou eens aan tekenaar Kurt Westergaard kunnen vragen hoe die zich voelde toen hij in een beveiligde (bad)kamer moest vluchten voor een fanaticus die vond dat de tekenaar schuldig was aan islamofobie. Een mens van islamofobie beschuldigen doet men best niet lichtzinnig : het kan ernstige gevolgen hebben. Heeft de eerbiedwaardige senator daar bij stil gestaan ?

Weten de indieners van deze resolutie dat de strijd rond islamofobie en daarna blasfemie keihard gespeeld wordt in de Verenigde Naties en meer bepaald in haar Mensenrechtenraad ? Aangevoerd door de Lidstaten van de OIC, de Organisatie van de Islamitische Conferentie (Iran, Saoedi-Arabië, Pakistan, tot voor kort ook het Libië van Khadafi, …) stemt de meerderheid van de Mensenrechtenraad elk jaar een resolutie over het « Belasteren van religies » waarbij steeds verwezen wordt naar islamofobie. Deze meerderheid bestaat nu uit dictatoriale, autoritaire en corrupte regimes. De lidstaten van de EU, en dus België, stemmen consequent tegen : zij weten dat zo’n resolutie een bedreiging voor het vrije woord inhoudt en de universaliteit van de mensenrechten ondergraaft. Vinden Anciaux c.s. dat België haar stemgedrag in de VN moet veranderen en de kant kiezen van diegenen die universele mensenrechten willen onderwerpen aan de sharia, zoals uitdrukkelijk en bij herhaling neergeschreven in de Verklaring van de Rechten van de Mens in Islam, een tekst uit 1990 goedgekeurd door de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) ? 

Weten Anciaux en zijn medestanders dat de OIC de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uiteindelijk wil vervangen door hun Verklaring. In de VN zijn ze daar duidelijk over. « De [Universele] Verklaring moet aangepast worden, het laïciserend en Westers document moet de plaats ruimen voor een instrument dat universeel beter aanvaard wordt en dus universeel gemakkelijker toepasbaar », zo verklaarde de vertegenwoordiger van Iran in 1982 in de VN. Intussen is die nieuwe tekst geschreven en goedgekeurd door de OIC. Artikel 22 a) van deze Verklaring gaat zo : « Elk mens heeft het recht vrij zijn mening te uiten voor zoverre deze niet in tegenstelling is met de principes van de Sharia. » 

Van islamofobie over blasfemie naar inperking van vrije meningsuiting. Anciaux c.s. spelen met vuur. Ongewild en ongeweten misschien. Maar van senatoren verwacht de burger dat ze beter weten. 

Willy Laes

9 mei 2013 

 


[1] Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie, ingediend door mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Bert Anciaux c.s., ref. 5-1980/1, 21 februari 2013.

2 reacties op “Bert Anciaux en islamofobie : een bedreiging voor het vrije woord

 1. De vrije meningsuiting in ons landje wordt binnenkort misschien geschiedenis als sommige onnadenkende politici hun zin krijgen… of hoe het woordje 'diversiteit' wordt misbruikt om de sharia stilaan een harde vorm te geven in onze (in principe) seculiere samenleving…
  "Volle kracht achteruit!" zou een mooie slogan zijn, Bert, hoog tijd om eens diep en goed na te denken!

 2. Volkomen eens met u m. Laes. Ik zie dat Bert Anciaux reageert met te zeggen dat zijn resolutie onze vrije meningsuiting niet in gevaar brengt. Dat is nog eens de waarheid geweld aandoen. Wie zegt dat de "islam" een "statistische godsdienst" is wordt volgens de resolutie verdacht van islamofobische gedachten. Alllah heeft een "volmaakt boek" gezonden, niemand  mag zijn woorden veranderen (S.2.177 -S.3.3 – S.18:27 -S.6.35) enz. Dat staat geschreven is veel koranverzen. Als de koran niet mag gewijzigd worden is hij "statisch" en is theologisch de islam onwijzigbaar, en statisch betekent "onverandderlijk". Is Alllah dan een islamofoob vermits hij elke verandering van zijn "koranproza" verbiedt?
  De koran is een haatboek tegen de ongelovigen van het begin tot het einde, de ongevolige wordt vernederd, beledigd, bedreigd, en de gelovige moslims worden aangespoord om ze uit te roeien, (het boek is racistisch, antisemitisch, keurt slavernij en polygamie goed enz. Wie daar kritiek op uitbrent geeft een negatief beeld en dat verwekt racisme en discriminatie volgens de resolutie.  Om een voorbeeld te geven van wat Allah en zijn profeet denken van de ongelivigen (ik spreek hier nog niet van de verzen ze te doden), enige staaltjes, dat is wat anders dan een Deense satische tekenig: Verwekt het volgende geen haat tegenover ongevigen op een ongehoorde wijze: Allah zegt:
  De ongelovigen zijn bedriegers, leugenaars met een ziekte in hun hart, onheilstichters, dwazen, doof, stom en blind, onwetenden,, vervloekten, vijanden, afgodendienaars, onrechtvaardigen, dwalenden, overtreders, boosdoeners, huichelaars, kwaden, pochers en opscheppers, bozen,, leugenaars, onrein, ze zijn vee, dwalenden, achtelozen, ongelovigen zijn erger dan beesten, onruststokers, verliezers, hoogmoedigen, de slechtste der schepselen, schuldigen,, vrienden van Satan,  loochenaars, Joden  zijn verachte apen,  door Allah vervloekt en van wie hij apen zwijnen, duivelsdienaren heeft gemaakt

  (S. 2:9 of S.2:10) – (S.2:11) -(S. 2:12 of S.2.13) – S. 2:13 of S.214 – S.2:19 – 2:172 – S. 6:40) -  (S. 2.68) – (S. 289) – (S. 2:99 – 2:99) – (S.2:222), (S. 2:272 – S.3:141) – (S.3111-S.54:48) – (S. 3:129 – 35:37) – (S.3:168 – S.4:62 – S.4:138 – 57:14) – ((S.3:18) – (S.4.37) – (S.5:102) – (S.6:25 – S.11:28) -  (S.6:126) – (S.7:180) – (S. 8.23) – (S.10:41) -(S.10:46) – (S.39:73) – (S.98:7), (S.19:18-55:42-44) – (S.4:77) – (S.68:9)

   

  Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u (S. 4:102), O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden, zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen, zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien gij ze wilt begrijpen. ( S.3:119), neemt geen vrienden noch helper uit “hun” midden (S.4:90), laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden kiezen (S.3:29). Neemt derhalve geen vrienden uit “hun midden”, totdat zij voor de zaak van Allah werken (S.4:90). O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden!

   

  Maar “ongelovigen” doodt ze waar gij hen ook vindt bevelen Allah en zijn profeet. (S. 2:192)S. 4:90). Mohammed heeft gezegd: Geen moslim moet gedood worden voor het doden van een Kafir (ongelovige) – Hadith 9:50 – Sahih Al-Bukhari). Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allan en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn. (S. 9:29).

  Dat is de proza van Allah en Mohammed overal in dit boek. Dat wordt gelezen en gepredikt in alle moskeeën, gereciteerd, en aangeleerd aan kleine kinderen en deze haatproza wordt zelfs gesubsdieerd. Geen enkele bladzijde in de koran is verzoenend voor een "ongelovige", ook niet op internet. Daarover spreekt zal Bert Anciaux of Talahoui nooit een woord , haat spuigen tegen alle niet-moslims dat vindt men op duizenden islamwebsites die deze haatverzen gebruiken en er zelfs nog haatcommentaar bijvoegen. In de resolutie spreekt men over islamofobie op internet, maar de haat overal op alle moslimsites tegen de ongelovigen dat weet Bert Anciaux, Pyrens en Talhaoui niet.

   
   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>